Resmi Senet

EYÜBOĞLU VAKFI SENEDİ
Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

l- Vakfın ADI :
Vakfın adı : EYÜBOĞLU EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI’dır.  Kısaltılmış adı EYÜBOĞLU VAKFI’dır.

2- VAKFIN MERKEZİ, ADRESİ, ŞUBELER:
Vakfın merkezi  İstanbul’dadır. Vakfın yazışma Adresi: Namık Kemal Mah. Talatpaşa Cad. Dr. Rüstem Eyüboğlu Sk. No: l Ümraniye – İstanbul’dur. Teftiş makamına bilgi verilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı, ilgili mercilerin müsaadesiyle yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları kurabilir. Bunların teşkilat, çalışma şekil ve esasları Yönetim Kurulunca bir yönetmelikle belirlenir.

3- VAKFIN AMACI:
A) İnsanların aile bağlarını kuvvetlendiren sosyal dayanışmalarını artıran, vatan ve millet sevgilerini pekiştirip çoğaltan her türlü faaliyetlerde bulunmak,
B) İnsanlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesinde katkılarda bulunabilmek amacıyla, her türlü sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ekonomik faaliyetlerde bulunmak,
C) Afetzede, muhtaç ve çaresiz insanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.
D) Seçilmiş kabiliyetli çocukların tahsillerini ikmal ettirmek suretiyle birer beyin gücü olarak yetişmelerini ve memleket kalkınmasında görev almalarını sağlamak.
E) Fakir gençlere evlenme ve iş kurma yardımlarında bulunmak.
F) Fakir ve kimsesizlerin her türlü tedavilerini ücretsiz yapmak, yaptırmak, yardıma muhtaç çocukların, kimsesiz yaşlılar ile muhtaçlara her türlü yardımlarda bulunmak, bakım ve huzur evleri açmak.
G) Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunmak.
3. l- Vakfın amacına ulaşabilmesi için yapacağı faaliyetler şunlardır:
A) İlgili mevzuat dahilinde kabiliyetli Türk çocuklarına ilk, orta ve yüksek tahsilleri ile, gerekli hallerde branşlarıyla ilgili ihtisaslarını tamamlatmak ve ülke kalkınmasında görev almalarını sağlamak.
B) Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (ilk, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite) yurt, kütüphane açmak, işletmek ve mevcutlara yardımlarda bulunmak.
C) Sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler, radyo ve televizyon hariç her türlü neşriyat faaliyetlerinde bulunmak, lokaller, bürolar, sportif, dinlenme ve sair gerekli tesisleri açmak ve işletmek.
D) Her türlü kurslar, seminerler, panel, konferans gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.
E) Sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurmak ve işletmek.
F) Her seviyedeki öğrencilere burs ve sosyal yardımlarda bulunmak, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı sağlamak.
3.2- Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapabileceği tasarruflar:
Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya kârlarını tahsil ve sarfa Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulu veya gelirlerini bir veya birçok defa kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı ile vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufu, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe Uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kâr hisselerin sarfa; Gayrı menkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat iradesine; amacına uygun şartla bağışları kabule; Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bir cümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanun’un 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul alabilir, satabilir, ipotek ve rehin edebilir, verebilir. Teminat karşılığı borç alabilir ve verebilir. Vasiyet yolu ile veya diğer tasarruf şekilleriyle menkul veya gayrimenkul edinebilir ve gayrimenkul kiralayabilir. Vakıf amaç ve faaliyetleri doğrultusunda faaliyet gösteren diğer resmi, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşma işbirliğinde bulunmak. Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılmak ve finans temini maksadıyla iktisadi, sınai ve ticari işletmeler kurmak, şirketlere ortak olmak. Kanunen yasaklanmamış diğer faaliyetlerde bulunmak.

4- VAKIF MAL VARLIĞI:
Vakfın ilk kuruluş varlığı kurucular tarafından nakden ödenmiş bulunan 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyonlira) dan ibarettir.Vakıf her türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamına veya bir kısmını bağış vasiyet veya başka bir sebeplerle temellük edebilir, bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarruflara kabul ve iktisap edebilir, intifa, sükna, mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir ve bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

5- VAKIF MALLARININ İDARESİ VE GELİRLERİNİN SARFI:
A) Vakfın malları, ilgili mevzuata, bu senet hükümlerine Yönetim Kurulunun çıkaracağı yönetmelik hükümlerine göre idare edilir.
B) Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirin; %20’si idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80’i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.
C) Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’u yetenekli, ancak; maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir. Bu oranlar Yönetim Kurulunca artırılabilir.

6- VAKFIN ORGANLARI:
A) Genel Kurul
B) Yüksek İstişare Kurulu
C) Yönetim Kurulu
D) Denetleme Kurulu’dur.

7- GENEL KURUL:
7. l- Genel Kurul’un Teşekkülü:
a. Senedin sonunda yazılı vakıf kurucuları.
b. Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri.
c. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri.
d. Vakfa maddi ve manevi katkılarından dolayı Genel Kurulca seçilerek onur, danışa ve şeref üyeleri.
e. Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilen şahıslarla teşekkül eder. Bu üyelerin üyelik, şartları Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Genel kurulca onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.
7.2- Genel Kurul’un toplanması:
Genel kurul iki (2) yıllık süreyle Yönetim Kurulu’nun yazılı daveti üzerine Nisan ayında olağan şekilde toplanır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurul; Toplantılarını her toplantı öncesi seçilecek divan heyeti huzurunda yapar. Kararlarını ilk toplantıda üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda, toplantıya iştirak eden üyelerin oy çoğunluğu ile alır. Toplantı davetleri tüm üyelere fax veya taahhütlü mektupla yapılır. Vakıf Genel Kurul toplantısı bir başkan ve en az 2 üyeden oluşan divan heyeti tarafından yönetilir. Genel Kurul toplantı zabıtları bu divan tarafından imzalanır. Genel Kurulda her üyenin tek oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantısına gelmeyen üye yerine vekil gönderebilir. Bir kişide birden fazla vekalet toplanamaz.
7.3- Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:
a. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer, azleder, Vakıf senedinde değişikliğe karar verir. Vakıf senedinde değişikliğin görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu’nun önerisi veya Genel Kurul üyelerinin asgari %10’unun müştereken önerileri gerekir.
b. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını Denetçi raporlarını incelemek ve ibra etmek.
c. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek.
d. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

8- YÜKSEK İSTİŞARE KURULU:
Yüksek istişare Kurulu, Vakıf Genel Kurulunca seçilecek üyelerle teşekkül eder ve Vakfın genel politikası hakkında tavsiyelerde bulunur. Kendi arasından 2 yıllığına bir başkan seçer. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine toplanır.

9- YÖNETİM KURULU:
9. l- Yönetim Kurulu’nun Teşekkülü:
A) Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulu tarafından, üyeleri arasında, gizli oy ve açık tasnifle seçilen 9 asil ve 5 yedek üyeden teşekkül eder.
B) Yönetim Kurulu’nun en az 2/3’ü on yıllık süre içersinde Vakıf Kurucu Üyeleri arasından seçilir.
C) Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yıl olup, yeniden seçilmek mümkündür.
D) Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul Üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir.
9.2- Yönetim Kurulu’nun Görev Dağılımı:
Yönetim Kurulu, ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar seçer.
BAŞKAN, vakfı dışarıya karşı temsil eder. Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulunun kararlarını yürütür.
BAŞKAN YARDIMCILARI, başkan olmadığı zamanlarda, onun görev ve yetkilerini kullanırlar.
SEKRETER, Vakfın yazışmalarını yönetir. Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar, kararların defterlere işlenmesini sağlar ve komitenin çalışmalarıyla ilgilenir.
MUHASEBECİ, Vakfın muhasebesini ve bütçesini uygular.
VEZNEDAR, Vakfın bölge harcamalarının ödenmesinden ve kıymetli evrakın saklanmasından ve vakıf evrakının muhafazasından sorumludur.
9.3- Yönetim Kurulu’nun Toplantı ve Kararları:
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının bir fazlasıyla toplanır. Kararlarını mevcut üyenin bir fazlasıyla verir, Yönetim kurulu kararları tasdikli karar defterine yazılır ve iştirak eden üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa vakıf merkezinde toplanmak mecburiyetindedir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan üyeler yönetim kurulundan çekilmiş sayılır. Yerlerine yedekleri alınır.
Yönetim Kurulu üyelerinin eksilmesi ve yedeklerin çağrılması halinde yarıdan aşağı düşmesi halinde, genel kurul bu sebeple olağanüstü toplantıya çağrılır.
9.4- Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
A) Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için, gerekli her türlü kararları zamanında almak, uygulamak ve gerekli faaliyetlerde bulunmak.
B) Vakfın çalışma tasarısını hazırlamak, Genel Kurulun onayına sunmak, bölge sınırları içerisinde harcamalar yapmak ve ilgililere bu yetkileri vermek.
C) Gerekli ihtisas komiteleri kurmak, bunların çalışma programlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek ve değerlendirmek, aldıkları raporları değerlendirip karara bağlamak
D) Vakıf senedinde bahsi geçen ve lüzum göreceği yönetmelikleri hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.
E) Vakfın karar defterinde muhasebe defterlerini, demirbaş defterini, gelen giden evrak defterini ve gerekli göreceği sair defterleri noterden tasdik ettirmek, usulüne göre tutmak ve muhafaza etmek,
F) Vakfın, bilanço, muhasebe ve idari faaliyet raporlarını hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.
G) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak ve üyeleri taahhütlü mektupla toplantıya çağırmak.
H) Şube yöneticilerini seçmek, azletmek, faaliyetlerini denetlemek, ayrıca şube ve diğer işletmelerde ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.
I) Vakıf tesislerini idare ve tedvir etmek üzere genel müdür tayin etmek ve icabında değiştirmek ve gerekli personel kadrolarını tanzim etmek, elemanlarını tayin etmek ve icap ettiğinde değiştirmek.
J) Her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve paralan, nakit değeri olan haklar, hisse ve alacak senetlerini, benzeri kıymetli evrakları, intifa, sükna veya mülkiyeti gayri ayni hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruf yolu ile, yahut satın alma, kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretin iktisap olunan mal varlığının Vakfın mülkiyetine geçmesini sağlamak için gerekli kararlan almak ve diğer gerekli her türlü özel veya resmi işleri yapmak.
K) Mahkemelerde ve ihtilaflı işlerde vakfı temsil etmek üzere gerekli yetkilerle avukat tutmak,

10- DENETİM KURULU:
Genel Kurul tarafından, iki yıl görev yapmak üzere seçilen, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetçiler kendi aralarından birini başkan seçer. Denetim Kurulu, Vakfın mali işlerini ve her türlü faaliyetlerini denetler.Gerekli hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Denetim Kurulu, her yıl sonunda düzenleyecekleri raporu, genel kurula sunmakla görevlidir.

11- VAKFA AİT İMZA YETKİLERİ:
Bankalarda hesap açma ve kapatmalarda para çekmede, çek-senet tanziminde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur, imza, vakıf kaşesi ile birlikte geçerlidir.Vakıf imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını lüzum görüldüğünde sınırları belirlenmek ve karar altına alınmak şartı ile vakıf memurlarına devredebilir. Bu yetkinin devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

12- VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİNİN KARŞILIĞI:
Vakıf üyelerinin her türlü hizmetleri ücretsizdir. Ancak bunların görev gereği yapacakları seyahat giderleri vakıfça karşılanır, intisas kesintileriyle tesislerde görev alacak uzmanların gereçleri ve diğer gerekli görülüp görevlendirilenlerin ücretleri, yönetmelik gereğince, Yönetmelik Kurulu kararıyla saptanır.

13- VAKFIN FESHİ:
Vakıf yasal olarak teşkili zorunlu organlarını oluşturamazsa veya kuruluş amaç ve gayelerini gerçekleştiremeyecek duruma düşerse, infisah etmiş sayılır. Vakfın feshine, kayıtlı üyenin 4/3’ünün ekseriyetiyle karar verilebilir. Vakfın herhangi bir sebeple feshi halinde, mal ve haklan Genel Kurul kararına göre benzer bir vakfa devredilir,

14- VAKFIN TEFTİŞİ:

Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlügü’nce yapılır.

15- VAKFIN KURUCULARI:
1-) Süleyman Eyüboğlu 1341 Doğumlu
2-) İsmet Zeki Eyüboğlu 1341 Doğumlu
3-) Mustafa Özer Eyüboğlu 1938 Doğumlu
4-) Ali İhsan Eyüboğlu 1939 Doğumlu
5-) Rüstem Eyüboğlu 1940 Doğumlu
6-) İbrahim Eyüboğlu 1944 Doğumlu
7-) Hüseyin Erdal Eyüboğlu 1948 Doğumlu
8 -) Işık Eyüboğlu 1952 Doğumlu
9-) Burçak Eyüboğlu 1953 Doğumlu
10-Hasan Ali Eyüboğlu 1953 Doğumlu
11-Sacit Eyüboğlu 1955 Doğumlu
12-Betül Eyüboğlu 1963 Doğumlu

GEÇİCİ MADDELER:
1-)Eyüboğlu Vakfı’nın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur,
1. Rüstem Eyüboğlu Başkan
2. Ali İhsan Eyüboğlu Başkan Yardımcısı
3. Sacit Eyüboğlu Genel Sekreter
4. Mustafa Özer Eyüboğlu Muhasip
5. Hasan Ali Eyüboğlu Veznedar
6. İbrahim Eyüboğlu Üye
7. Işık Eyüboğlu Üye
Geçici Yönetim Kurulu Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içersinde Gene! Kurul’u toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senetle belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.
2-)Bu Vakfın tescili için adli ve idari makamlar nezdinde gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Av.İbrahim Eyüboğlu yetkili kılınmıştır.

________________________________________
NOTLAR:
1- Vakıf senedi, Üsküdar 9. Noterliğinin, 18 Eylül 1996 tarih ve 2883 Yev. Sayılı “Düzeltme Beyannamesi” ile değiştirilmiştir.
2- Üsküdar 1. Asliye Hukuk Hak.’nin 10 /10 /l996 tarih ve Esas; 1996/552,
Karar: 1996/597 sayılı kararı ile Vakfın tesciline karar verilmiştir.
3- Vakıf senedi, 8 /12 /l996 tarih ve 22841 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır